Home page

 

. طراحی،پیاده سازی شبکه های Wan-Lan

. طراحی،پیاده سازی شبکه های وایرلس

. پشتیبانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری

. تامین تجهیزات Active / Passive

 

 

 

 

. مشاوره و طراحی شبکه فیبر نوری

. اجرا و پیاده سازی شبکه فیبر نوری

. تامین کلیه تجهیزات فیبر نوری

. اجرا کلیه خدمات فیوژن،تست OTDR فیبرنوری

 

 

 

. مشاوره وطراحی وپیاده سازی شبکه IP phone

. تامین تجهیزات IP phone

. اجرای پروژه های ارتباطات شبکه

 

 

 

 

. مشاوره و پیاده سازی سیستم های حفاظتی

. تامین تجهیزات IP Camera

. اجرای شبکه های IP Camera